Sådan fungerer aktieudlån hos DeGiro

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

DeGiro er langt billigere end de andre internetbørsmæglere i Danmark (se prissammenligning med Nordnet). Ét af de værktøjer, DeGiro bruger til at holde prisen lav, er udlån af aktier fra kundernes individuelle depoter. Det kan lyde farligt, men det er udbredt praksis blandt institutionelle investorer og aktiefonde, som bl.a. er med til at holde administrationsomkostningerne på ETF’er nede. DeGiros model for aktieudlån er sikret helt efter bogen og bør ikke give anledning til nervøsitet, selvom der naturligvis ikke er nogen gratis frokoster.

Aktieudlån er standardvilkår på DeGiro Basic

Hvis du opretter en ”DeGiro Basic”-konto, giver du DeGiro mulighed for at låne dine aktier ud til andre investorer (afsnit 9 i kundeaftalen). Vil du slippe for aktieudlån, skal du oprette en ”DeGiro Custody”-konto, som er en smule dyrere (samme kurtagesatser, men der er bl.a. gebyr på udbyttebetalinger). Kompensationen for aktieudlånet er derfor indeholdt i DeGiros lavere kurtagesatser, og du får ikke renteindtægt eller lignende fra udlånet af dine aktier.

DeGiro er mig bekendt den eneste børsmægler rettet mod danske retailinvestorer, der låner kundernes aktier ud til tredjeparter. Modellen er dog ikke fremmed for den typiske fondsinvestor, da investeringsfonde også kan udlåne aktier efter en tilsvarende model (læs fx om securities lending hos iShares).

Eksempel på flowet ved aktieudlån

Når du indgår aftalen med DeGiro, indgår du samtidig en aftale med den selvstændige juridiske enhed Beleggersgiro. Beleggersgiro opbevarer dine værdipapirer, mens DeGiro har fuldmagt til alle opgaver i relation til opbevaringen – herunder selvfølgelig især køb og salg af aktierne efter dine anvisninger.

Hos DeGiro fungerer aktieudlån som beskrevet i deres aftaledokument (pdf) på denne måde: Kunde X vil shortsælge 100 Mærsk-aktier. Du har 100 Mærsk-aktier i dit depot. DeGiro låner de 100 aktier på dit depot i Beleggersgiro, som er den juridiske enhed, der opbevarer dine aktier. Du har nu via Beleggersgiro et krav rettet mod DeGiro på 100 Mærsk-aktier, som DeGiro skal levere tilbage til Beleggersgiro, senest når du har solgt aktierne. DeGiro sætter samtidig 104% af den aktuelle kursværdi af aktierne ind på en konto tilhørende Beleggersgiro som sikkerhed. Løbende (givetvis dagligt) skal DeGiro sørge for at kontoen er fyldt op med kontantværdier modsvarende 104% af aktiernes aktuelle kursværdi. DeGiro låner aktierne ud til Kunde X, som forventeligt stiller sikkerhed og betaler rente for udlånet til DeGiro efter de krav, som DeGiro nu vælger at stille til Kunde X.

Skal du være nervøs over aktieudlån?

Det korte svar er nej.

Det længere svar er: Selvfølgelig er der en risiko forbundet med aktieudlånet – der er ingen gratis frokoster.

Jeg er ikke advokat, og det følgende skal hverken læses som juridisk rådgivning eller investeringsrådgivning, men derimod som en tilfældig bloggers overvejelser baseret på fri fantasi.

DeGiro stiller sikkerhed for deres lån, og det bør derfor i princippet være uden betydning, hvem DeGiro låner ud til. Løber DeGiro så stor en kreditrisiko, at de ikke kan skaffe aktierne selv efter at de opbruger deres kapitalbuffer, og derfor må anmode om konkursbehandling, er der sikkerhed i kontantbeholdningen, der ligger i selvstændige Beleggersgiro.

Sikkerhedsstillelsen kan dog fejle. Jeg ser følgende tre tænkte scenarier, hvor pengene kan mangle:

  1. Markedet bliver overrasket (fx ved en ”short squeeze”), og aktiekursen stiger mere end fire procent intradag. I det tilfælde er der ikke kontanter nok til at købe aktierne i det frie marked. Du taber kursstigningen udover 4%.
  2. Travlhed og glemsomhed, ondsindede medarbejdere og it-nedbrud kan betyde, at DeGiro ikke følger deres procedurer for sikkerhedsstillelse, som derfor kan mangle (operationel risiko)
  3. Konstruktionen med opsplitning i hhv. DeGiro og Beleggersgiro som juridisk adskilte enheder falder bort. Jeg kender ikke hollandsk retspraksis på området, men noget lignende har været diskuteret omkring danske bankers frasalg af kreditrisiko på eget udlån.

Alle disse scenarier er formentlig ekstremt usandsynlige og der skal gå mange ting galt på stribe, før der mangler penge, men finanskrisen 2007-2008 har vist, at man er nødt til at have det samlede udfaldsrum med i sine overvejelser. Og selv i det tilfælde, at ens værdipapirer er sikret, kan de være utilgængelige i en mellemliggende periode, hvor de ikke kan sælges, fordi en eventuel konkursbehandling mangler at blive afklaret.

Læs mere

DeGiro – Dokumentcenter med alle vilkår

DeGiro – Yderligere Information Investeringsservice (om bl.a. aktieudlån)

Skriv et svar